สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์

สินเชื่อออมสินออนไลน์ไม่ต้องไปแบงก์
กำหนดเงินเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
4.2% ต่อปี
จำนวน
สูงสุด 50,000 บาท

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo วงเงินไม่เกิน 100000 บาท 2024

ในกรณีที่เป็นการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงเป็นรูปแบบของสินเชื่อฉุกเฉินต่างๆ เช่นเดียวกันกับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ถึงแม้จะเริ่มมีสัญญาณของการระบาดลดลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นโครงการที่จะยังให้ลงทะเบียได้เรื่อย ๆ จนถึงสิ้นปี 2567 ในส่วนของการกู้ออมสินออนไลน์จะมีสินเชื่อประเภทใดบ้างนั้น สามารถจะติดตามกันได้ในหัวข้อถัดไป

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo สินเชื่ออะไรบ้าง 2567

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19

จะเป็นการสมัครออมสินออนไลน์ 10000 บาท ของปีล่าสุด 2024 ที่จะให้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.35% ต่อเดือน ซึ่งให้ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี  และยังมีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้นาน 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ mymo ผ่านแอพ MyMo และมีการทำสัญญาผ่านแอพเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามการสมัครสินเชื่อออนไลน์ของธนาคารออมสินจะต้องมีการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร โดยจะต้องทำการยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-concent บนแอพกู้เงิน Mymo ด้วยการใส่รหัส OTP ซึ่งก็เปรียบเสมือนการลงลายมือชื่อของผู้กู้ออมสินออนไลน์นั่นเอง

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์กับสินเชื่ออิ่มใจ

จะเป็นวงเงินสินเชื่ออีกลักษณะที่จะให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะให้สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo ได้ หรือหากไม่มีแอพก็ยังเปิดโอกาสให้ติดต่อได้ที่สาขาธนาคารใกล้บ้านเพื่อทำการเปิดใช้งานแอพ ซึ่งหากเป็นลูกค้าใหม่ก็จะต้องมีการเปิดบัญชีด้วย ในส่วนของสินเชื่ออิ่มใจจะเป็นวงเงินสำหรับร้านอาหารประเภทร้านในห้าง ภัตตาคาร หรือร้านตามห้องแถวตึกแถวต่าง ๆ 

โดยจะได้วงเงินสูงสุดที่ 100,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ 3.99%ต่อปี เป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี และจะได้ระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก สำหรับการสมัครออมสินออนไลน์ 100000 บาทนี้ ผู้สมัครสินเชื่อเงินสดทันใจจะต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น และจะต้องแนบไฟล์รูปภาพตนเองและสถานที่ประกอบการเพื่อเป็นหลักฐานสินเชื่อ mymo แทนใบจดทะเบียนการค้าได้

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ จะเป็นการสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีออมสินหรือไม่

สำหรับรูปแบบให้บริการกู้ออมสินออนไลน์ในปัจจุบันที่จะให้สมัครผ่านแอพ MyMo ได้นั้น ถือว่ามีการปรับปรุงระบบให้สามารถจะรองรับการบริการให้กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีเป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุที่ทำให้การสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์แบบเดิมเกิดความล่าช้า 

และในการกู้เงินออมสินออนไลน์ล่าสุดนี้จะสามารถดำเนินการได้ดัวยตัวลูกค้าเองทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาโดยประมาณไม่เกิน 5 วันทำการเพราะจะมีการเช็คประวัติเครดิตบูโรออนไลน์และอื่นๆ ด้วย ในกรณีที่ลูกค้าได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ซึ่งหากรวมระยะเวลาถือว่าสามารถจะอนุมัติได้รวดเร็วขึ้นไม่เกิน 10 วันทำการ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการยืมเงินออมสินผ่านแอพ MyMo ที่จะให้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยเฉพาะ  และจะเป็นเงินที่ไว้ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันได้ และใช้หมุนเวียนในกิจการร้านค้าเพื่อช่วยให้ระบบเศรษฐกิจได้มีการฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น มีคนตกงานน้อยลง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ชัยฤทธิ์ลีสซิ่งให้พักชำระหนี้ได้สูงสุด 2 เดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
จำนวน
ไม่กำหนดวงเงิน